Политика на Поверителност, Защита на лични данни, Политика за използване на бисквитки (cookies)

I. Обща информация

Студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД отдава голямо значение на защитата на лични данни на своите потребители и клиенти. Стремим се дейността на фирмата ни и уеб сайта ни да са изцяло съобразени с изискванията на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни – GDPR (General Data Protection Regulation), влязъл в сила от 25 май 2018 година. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на информационни услуги, „Ди Сайн“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за използването на сайта и за целите на директния маркетинг, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Приканваме всички наши потребители и клиенти да се запознаят внимателно с настоящата политика на поверителност и защита на личните данни, и в случай че имат въпроси, да се свържат с нас през страницата ни за контакти. Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този документ, препоръчваме да НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ уеб сайта ни. Изполването на нашия уеб сайт ще бъде прието като съгласие и приемане на нашата политика за защита на личните данни. Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на тази страница. Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

II. Информация за студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД в качеството му като Администратор на лични данни:

 • Наименование:                   Ди Сайн ЕООД
 • ЕИК/Булстат                       BG204830821
 • Седалище и адрес на управление       гр.София, жк. Младост 2, бл. 223, вх.7, пк. 1799
 • Телефон                              0886 651987 
 • Електронна поща               studio@dysign.bg
 • Уебсайт                               https://www.dysign.bg

III. Какви лични данни събираме?

(1). Събираме личните данни директно от Вас по повод осъществен контакт с Дружеството за сключване и изпълнение на договор или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор за предлаганите от нас услуги.

(2). Събираме данни също така за целите на информиране на нашите клиенти или абонати по имейл за новости в дейността на студиото, промоции и игри с награди, организирани от него, информация за последни публикации в блога. Обработваме следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни – имена, национален идентификационен номер (ЕГН), данни за адрес от документ за самоличност, електронна поща, телефонен номер; използван IP адрес за посещение на нашия уебсайт;
 • Данни относно икономическата идентичност – име на банката, IBAN на банковата сметка при плащане по банков път, BIC на банката на клиента.

(3). При обработката на лични данни ние съблюдаваме няколко основни принципа:

 • законосъобразност; добросъвестност и прозрачност;
 • съотносимост на обработката с целите;
 • свеждане на данните до минимум;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.

(4). При осъществяване на основната ни дейност не събираме, нито обработваме по друг начин специални категории лични данни за нашите клиенти (т.нар. чувствителни лични данни), а именно:

 • данни за расов или етнически произход;
 • данни, разкриващи политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(5). “Ди Сайн” ЕООД не събира лични данни на деца на възраст под 18 години.

(6). Предоставянето на лични данни за индивидуализация на субекта на данни, когато целта на обработка е за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки преди сключване на договор и за изпълнение на законови задължения на дружеството, е задължително. Без тези данни не бихме могли да отговорим на изискванията на приложимото законодателство за документиране на стопанските операции. Съгласно ОРЗД обработваме лични данни на следните правни основания: 

 • За изпълнение на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор; 
 • Когато изпращате запитване относно интериорно проектиране или относно реализацията на конкретен Ваш проект чрез формата на нашия уебсайт, предоставянето на данни се основава на Ваше искане и ние ще го считаме за заявен интерес към предоставяните от нас услуги, т.е. действие преди сключване на договор, независимо дали такъв ще бъде сключен. 
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като търговско дружество. Като данъчно задължено лице ние обработваме данни за данъчни и счетоводни цели по реда и сроковете, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за целите на легитимните ни интереси.
 • Възможно е да обработваме лични данни, за да защитим наши права и интереси, например при осигуряване на мрежова и информационна сигурност, посредством доставчици на технологии и услуги за сигурност. Когато обработваме лични данни на основание легитимен интерес, ще извършваме тест за баланс на интереси, за да сме сигурнои че легитимният ни интерес има предимство спрямо правата на субектите на данни. 

IV. С каква цел събираме лични данни?

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на рекламни и информационни съобщения до клиентите;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такъв;
 • Сключване на договор за интериорен дизайн – частичен или цялостен;
 • Статистически цели. 

V. Употреба на допълнителни приложения (плъгини) в социалните мрежи

Допълнителните приложения („плъгини“) на социалните медии ‏Facebook и Twitter са вградени в нашите уеб страници. Свързаните услуги се предоставят съответно от компаниите Facebook Inc. и Twitter Inc., наричани „доставчици“.

За да повишим защитата на вашите лични данни, когато посещавате нашите сайтове, тези плъгини ще са достъпни само след две кликвания. Това гарантира, че когато чрез страницата на „Ди Сайн“ ЕООД влизате в сайтове, съдържащи плъгини, няма автоматично да бъдете свързвани със сървъра на доставчика. Само в случай, че активирате плъгините, разрешавайки преноса на данни, браузърът ще ви свърже директно със сървъра на доставчика. Тогава съдържанието на различните плъгини директно се прехвърля от доставчика на вашия браузър и се появява на екрана ви.
Плъгина разкрива информация на доставчика коя от нашите страници сте посетили. Ако, докато разглеждате нашия сайт, сте в профила си във Facebook или Twitter, доставчикът има възможност да сравни интересите ви, например, информацията, която разглеждате с данните от профила ви. Когато използвате някоя от функциите на плъгините (например кликнете върху бутона “Like”, оставяйки коментар), тази информация също ще бъде предавана от браузъра директно на доставчика за запазване.
Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Facebook или Twitter и относно правата и възможностите, с които разполагате за защита на личната ви информация при тези обстоятелства, можете да намерите в Политиката за защита на личните данни на всеки от доставчиците:

Политика за защита на личните данни, издадена от Facebook.
Политика за защита на личните данни, издадена от Twitter.

За да не позволите на Facebook или Twitter да свържат посещението ви в нашия уебсайт с потребителския ви профил в тези доставчици, ще трябва да излезете от съответния потребителски профил, преди да влезете на нашите страници.

VI. Колко време пазим Вашите лични данни?

Минималният срок за съхранение на лични данни, обработвани във връзка с изпълнение на договор е 5 години, считано от датата на прекратяване на договора, с оглед защита в случай на спорове и установяване, упражняване или защита на правни претенции. С оглед изпълнение на законови задължения, документи, съдържащи лични данни, които имат значение за счетоводството и данъчния и осигурителен контрол, подлежат на съхранение в законовите срокове: 

 – носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; 

 – счетоводни регистри – и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. 

    Ние съхраняваме личните данни, предоставени във връзка с използване на услугата “Запитване относно цена за интериорен дизайн” не повече от 1 година след приключване на кореспонденцията, когато въз основа на тази комуникация не е сключен договор. 

VII. На кого предаваме Вашите лични данни?

Възможно е да предоставим личните Ви данни на други администратори, например публични органи в случаи на проверка, а също и на обработващи от наше име лични данни, в отношенията си с които прилагаме клаузи за конфиденциалност и защита на личните данни, например счетоводители или доставчици на IT услуги. Не извършваме трансфер на лични данни към трети държави. 

VIII. Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни съгласно ОРЗД?

(1). Право да бъдете информирани кой, как и защо обработва данните Ви – Вие можете да поискате от “Ди Сайн“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Ди Сайн“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;

(2). Право на достъп до данните – Вие имате право да изискате и получите от “Ди Сайн“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. “Ди Сайн“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Ди Сайн“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията;

(3). Право на коригиране на данните – вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане до “Ди Сайн“ ЕООД.

(4). Право на изтриване на данните (“забравяне” на данните) – Вие имате правото да поискате от “Ди Сайн “ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Ди Сайн“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Ди Сайн“ ЕООД;

“Ди Сайн“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне “, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Ди Сайн“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “Ди Сайн“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на “Ди Сайн“ ЕООД. “Ди Сайн“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;

(5). Право на ограничаване на данните – Вие имате право да изискате от “Ди Сайн“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Ди Сайн“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “Ди Сайн“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Ди Сайн“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

(6). Право на преносимост – Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Ди Сайн“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл. Вие можете да поискате от “Ди Сайн“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо;

(7). Право на възражение – Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Ди Сайн“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на директен маркетинг;

(8). Право да оттеглите съгласието си, когато личните Ви данни се обработват само на това правно основание – Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Ди Сайн“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. “Ди Сайн“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните;

(9). Право на жалба пред компетентния Надзорния орган:

 • Наименование:                  Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление       гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон                             02/91-53-519
 • Електронна поща              kzld@cpdp.bg
 • Уебсайт                              https://www.cpdp.bg/

Изброените права могат да бъдат упражнени при условията, посочени в ОРЗД. Упражняването на съответното право може да бъде поставено в зависимост от обстоятелства като вид на данните, основание за обработване, цел на обработване, обема и начина на съхранение.

Ако желаете да подадете искане за упражняване на правата си като субект на данни, можете да направите това на физическия (гр.София, жк. Младост 2, бл. 223, вх.7, пк.1799) или електронен адрес (studio@dysign.bg) на студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД.

Администраторът е длъжен да отговори на искането Ви в рамките на 1 (един) месец. В зависимост от правната и фактическа сложност на искането, този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, за което ще бъдете надлежно уведомени.

Студио за интериорен дизайн “Ди Сайн” ЕООД има право да актуализира, изменя и допълва настоящата политика за защита на личните данни по всяко време, по свое решение или когато обстоятелствата го налагат.

IX. Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy)

Сайтът на “Ди Сайн“ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки – те са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.
 • Аналитични бисквитки – благодарение на тях ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 • Функционални бисквитки – те Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 • Бисквитки за прецизно таргетиране – те съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

X. Какви мерки за сигурност сме предприели в “Ди Сайн“ ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Защитата на личните данни е изключителен приоритет за нашата компания. Настоящите правила са израз на желанието ни да защитим по възможно най-добрия начин данните за нашите настоящи и бъдещи клиенти. Освен тях приехме и редица вътрешни фирмени процедури, с които се гарантира уреденост и законност на процедурите, свързани с обработката на лични данни.